+

 BRAND DESIGN

 爱科行教育-品牌设计

-------------

受重庆爱科行教育委托,

梵顿品牌设计为其打造品牌标识系统,

根据品牌名称和儿童教育行业特性出发,

设计团队设计出一款符合爱科行教育的独有的品牌标识系统。

---------------------------

客户名称:重庆爱科行教育 /  所属行业:儿童教育

服务项目:品牌设计